Zarážajúce príčiny porúch obvodových plášťov na Slovensku

1.5.2018 bolo tomu presne 5 rokov čo sa naša spoločnosť začala systémovo venovať téme komplexnej údržby fasád. Aj keď z technologického hľadiska sa dá dosť jednoznačne definovať rozsah a postup potrebných servisných úkonov pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti jednotlivých konštrukcií, na začiatku naši klienti zväčša požadovali riešiť len aktuálne poruchy a havárie.

 

Hľadaním riešení pre ich odstránenie sme postupne získavali dostatok informácií pre analýzu vzniku týchto defektov. V prvom kroku sme určili 10 najčastejšie vyskytujúcich sa porúch:

  • Poškodené a nefunkčné časti kovaní
  • Vytvrdnuté, zostarnuté a krátke tesnenia
  • Sadnuté krídla
  • Poškodenie a deštrukcia skiel
  • Zatekanie cez konštrukciu
  • Prefukovanie cez konštrukciu
  • Zvýšená hlučnosť
  • Uvoľnenie konštrukcie
  • Priesak vody cez napojovaciu špáru
  • Vlhnutie a tvorba plesní

Následne sme určili možné príčiny vrátane ich podielu na konkrétnej poruche. Takýmto spôsobom sme sa prepracovali k skupine piatich najhlavnejších faktorov vplývajúcich na poruchovosť konštrukcii obvodového plášťa na budovách. 

Je zarážajúce, že z tohto podielu až 45% tvorí úvodná nekvalita pri realizácii alebo aj zlý technický návrh. Prevažovali tu zistenia o nedodržaní základných technologických postupov a spracovateľských smerníc pri výrobe a montáži. V ostatných rokoch však možno v tejto oblasti badať výrazný posun k lepšiemu, čo možno bez pochýb pripísať striktnej legislatíve a systematickej práci profesných, výskumných a kontrolných organizácií v sektore stavebníctva a kontrole na stavbe.

Nasledujúce dve najčastejšie príčiny porúch možno pripísať nedostatočnej informačnej osvete a slabej znalosti problematiky opláštení majiteľmi, správcami a užívateľmi objektov. Tak ako je každému zrejmé, že všetky produkty dlhodobej spotreby si vyžadujú systémovú profylaktiku, pravidelný servis a opateru, tak by malo byť samozrejmé, že aj okná, dvere a časti fasád tvoria tak isto mechanizmy, ktoré na správne a dlhodobé vykonávanie svojej funkcie potrebujú odbornú starostlivosť. Táto oblasť je bohužiaľ slovenskými správcami a užívateľmi budov ešte stále zaznávaná a zanedbávaná. Väčšinou až do chvíle konfrontácie s havarijným stavom a cenou za jeho odstránenie.